Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost
Windparken Geefsweer en Oosterhorn


Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost
Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost. Wij leggen in deze verklaring uit wat ons algemene privacy beleid is, voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Wie zijn wij?
Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost is verantwoordelijk voor het uitvoeren van profijt en projecten regelingen van energieparken in Delfzijl-Zuidoost Voor het uitvoeren van de regelingen zijn wij uw persoonsgegevens nodig zoals NAW en bankrekening. Wanneer wij in dit privacy beleid verwijzen naar de Stichting, ‘wij’ ‘onze’ of ‘ons’, verwijzen wij naar: Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost, met statutaire zetel: Fam. Bronsweg 8, 9945PR WAGENBORGEN ingeschreven in Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 88443329.
Project en profijtregelingen?
Profijtregeling betreft een regeling van waaruit omwonenden een directe financiële bijdrage kunnen krijgen. (Zie profijtreglementen.)
Projectenregeling betreft een regeling van waaruit projecten financieel ondersteund worden ten behoeve van de leefbaarheid van de betrokken omgeving. (Zie project reglementen)
Hoe kijken wij tegen privacy aan?
De stichting vindt uw privacy heel belangrijk. Dat betekent dat wij uw gegevens enkel gebruiken voor het uitvoeren van de profijt en projectenregelingen. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Delen deze gegevens alleen als dat nodig is om onze dienst te kunnen leveren of indien wij dat wettelijk verplicht zijn.
Wat zijn persoonsgegevens?
Als u onze website bezoekt of gebruik wilt maken van onze diensten, dan verwerken wij verschillende gegevens van u. Dit kunnen bedrijfsgegevens zijn, maar ook persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.
Welke gegevens verwerken wij van u?
Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die wij, via de gemeente Eemsdelta ontvangen.
Wij verzamelen de volgende gegevens:
Naam/voornaam.
Adres
Postcode
Woonplaats
Email/telefoonnummer
Bankrekening
U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruik wilt maken van de profijt en projectenregelingen, dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig. Wij waken ervoor niet meer gegevens van u te vragen dan dat we nodig hebben.
Communicatie
Als u contact met ons opneemt, dan slaan wij uw contactgegevens op. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals uw naam, uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen en verder met u te communiceren.
Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid. Wel verwerken we gevoelige informatie, namelijk financiële gegevens
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
De stichting bewaart uw persoonsgegevens als u deelneemt aan de profijt en projectenregelingen max. 7 jaar. Algemene contactgegevens bewaren we zolang dat nodig is om contact te hebben.
Delen wij uw gegevens? En zo ja: is de privacy dan gewaarborgd?
De Stichting deelt uw persoonsgegevens alleen met partijen die haar ondersteunen bij het uitvoeren haar werkzaamheden. Het kan zijn dat wij gegevens moeten delen met derden indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de geldende privacywetgeving. Hiermee zorgen wij voor gepast niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Hoe veilig zijn uw gegevens?
De stichting vindt de beveiliging van uw gegevens heel belangrijk. Om die reden draagt zij zorg voor passende beveiligingsmaatregelen. Zo voorkomen we dat uw gegevens verloren gaan of in de verkeerde (= onbevoegde) handen terechtkomen. Enkele van deze maatregelen treft u hieronder aan:
– onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
– Gegevensopslag vindt plaats in een beveiligde Cloud (NEN /ISO 27001) toegang met tweetraps authenticatie.
– we hebben een streng toegangsbeleid tot de gegevens. Alleen bevoegde bestuursleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
– wij kunnen overeenkomsten afsluiten met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.
Geheimhouding.
De verwerkers van uw persoonsgegevens moeten persoonsgegevens waar zij mee werken geheimhouden. Zij hebben daartoe een geheimhoudingsverklaring getekend.
Uw rechten
U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.
Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van.
Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring.
Gegevenswissing
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen.
Bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Richt uw bezwaar aan info@gebiedsfondsen-dzo.nl waarna er contact met u wordt opgenomen.
Vragen?
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@Gebiedsfondsen-dzo.nl .
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.
Privacyverklaring versie: 2.0 d.d. 10-3-2023